The 5-Second Trick For компютри правец

Увод. Компютърно базираните тестове са съвременно средство за обективно и адекватно оценяване на знания.

.. и когато вече за нищо не стават пак може да им се намери приложение ....

Програмата е с елементарен интерфейс и не изисква инсталация.

Responsive : Exhibits whether or not your website and that is appropriate with desktop computers, can also be suitable with tablet personal computers and cell equipment. Use: you'll be able to demonstrate this While using the tag : .

Димитров, В. Б. Интерфейсен модул за персонални компютри за управление на технологични процеси.

Добрева, А., С. Русева, А. Манукова. Автоматизирано проектиране и изчертаване на втулков съединител.

Ако объркате нещо, можете изключително лесно и бързо да възстановите някоя от виртуалните системи към предишното й състояние. -----

Леви А. Относно прогнозирането на пукнатинната устойчивост на квазикрехките конструкционни елементи.

Then, a connection was searched in between instructors’ beliefs and the standard scores obtained by their 659 pupils in essential, Imaginative, metacognitive, emotional, and contemplative contemplating tests. The speculation argues that a far more inclusive method, including enactivism might be an efficient method, since it sights range being an asset as an alternative to as a dilemma. Hence, this research makes an attempt to reveal that enactive check here training is a successful solution that everyone must take into account since it can help each native and immigrant students.

Просто се явява нещо като улеснен графичен интерфейс. Описанието е копирано от ръководството за работа с програмата.

Димитров В.Б., И.Е.Попов. Преносим автоматизиран хидростатичен нивелир за машиностроенето.

Евстатиев И., Н.Евстатиева. Алгоритъм за работа и структура на електронна система за управление на хибридна соларна инсталация за производство на пара.

Димитров В., Н.Евстатиева. Изследване на влиянието на параметрите на процеса сушене върху температурновлажностния режим в инсталация за производство на яйчен прах.

Програмата има чудесно приложение за тестване при закупуване на нови компоненти.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “The 5-Second Trick For компютри правец”

Leave a Reply

Gravatar